VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a majiteľom stránok https://esop5.webnode.sk/ (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu https://esop5.webnode.sk/ (ďalej len "systém").

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru https://esop5.webnode.sk/ medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník a ostatnými právnymi predpismi (ochrana osobných úadjov a pod.)

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaných služieb z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu, generovaný a zaslaný na adresu predávajúceho. O objednávke je objednávateľ upovedomený ním uvedeným mailom.

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3 Zmluva o dielo, na ktorej základe je realizovaná dodávka služieb predávajúcim kupujúcemu (objednávateľ dodávateľovi) vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase jej potvrdenia.

2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru či služieb a jeho počet), cena za služby, spôsob úhrady. Cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, sú bezpredmetné.

2.5 Kupujúci (objednávateľ) objednáva tovary predávajúceho (dodáveteľa), prostredníctvom obchodného systému na stránkach https://esop5.webnode.sk/ písomnou formou cez e-shop. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.

2.6 Objednávka prostredníctvom e-shopu podmienky identifikácie kupujúceho (objednávateľa) spĺňa automaticky.

2.7 Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru a podobne).

2.8 Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Na objednávku príde od predávajúceho okamžitá vygenerovaná odpoveď o prijatí objednávky. Od tohto momentu je objednávka pre obe strany záväzná.

2.9 Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci, spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to do 24 hodín od doručenia e-mailu o prijatí objednávky predávajúcim.

2.10 Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedený mail, a tento mail neodpovedá,)
- prípade, že kupujúci tovar neprevzal a aj v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
2.11 Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou, a to e-mailom. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

3. Dodacie lehoty, postup

3.1 Štandardným postupom je oslovenie dodávateľa objednávateľa so svojim zámerom – zverejnenie reklamy na webe https://horami.sk/:

  • Objednávateľovi poskytne zhotoviteľovi predstavu a podklady v elektronickej forme na horami@horami.sk
  • Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi html kód, alebo obrázok či video a podobne, s linkom umiestnenia a podobne, čo zhotoviteľ zhodnotí  z hľadiska funkčnosti
  • Nasleduje objednávka v nej platba  

Spravidla je štandardná doba dodania služby je do 14 odo dňa objednávky. Doba dodania sa môže predĺžiť v prípade nepredvídateľných situácií. 

4. Cena, platobné podmienky a prepravné

4. 1 Cena produktu je stanovená cenami predávajúceho uvedené pri každej službe (tovare). Uvedené ceny môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri odozve na objednávku a platí cena v čase objednávky.

4.2 Spotrebiteľ uhrádza platbu zvoleným spôsobom.

4.3 Ceny sú bez DPH, Predajca nie je platca DPH.

5. Preberanie tovaru a reklamácie

5.1 Objednávateľ (Kupujúci) sa zaväzuje odsúhlasiť dodané služby v prípade žiadnych reklamácií

5.2 Pri preberaní produktu je objednávateľ povinný skontrolovať správnosť služby v zmysle objednávky.

5.3 Zhotoviteľ spracúva len poklady dodané objednávateľom a prípadne v zmysle dohodnutých úprav.. 

6. Odstúpenie od zmluvy

6.1 Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v prípade, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo produktu určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

7. Vrátenie tovaru do 30 dní

7.1 vzhľadom ku charakteru vzťahu bezpredmetné.

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Kupujúci (objednávateľ) prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

8.2 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí, alebo žiadne iné nepriame, alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy, alebo vzniknuté iným spôsobom.

8.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

8.5 Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov, zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

8.6 Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Daňové

  • Autor nie je platca DPH, príjem zdaňuje príjem podľa pravidla:
    • V tomto prípade vznikne autorovi povinnosť takýto príjem priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov a zdaniť ho v lehote na podanie daňového priznania.  

V prípade, že autor dosahuje príjmy z predaja svojich diel bez zmluvného vzťahu, keď si sám predáva svoje diela, potom si sám aj zdaňuje dosiahnuté príjmy cez podané daňové priznanie k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok. Fyzickej osobe vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2017 presiahnu sumu 1 901,67 eura. (suma sa mení podľa daného roka)

  • daňovým dokladom o zaplatení je bankový výpis o zaplatení alebo šek
  • započítanie reklamných predmetov a výkonov do výdajov sa riadia príslušnými daňovými predpismi.